Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanym w skrócie RODO informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU XXI z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (w budynku Ośrodka Szkoleniowo -Wypoczynkowego RODAK), adres ul. Brodowska 38c 63-000 Środa Wielkopolska, adres do kontaktu: jerzyk.kwitkiewicz@gmail.com lub kinga.mlokosiewicz@edu-21.pl

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail  iod@edu-21.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na postawie art. 6 ust. 1b, 1c i ust.1f RODO bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1e RODO.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie trzecim, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( np. państwowe organy kontrolne, upoważnieni pracownicy Administratora ).

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w punkcie trzecim celu przetwarzania z uwzględnieniem obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw oraz żądanie należy wnieść do Administratora, w dowolnej formie; ustnie w siedzibie Stowarzyszenia, pisemnie za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, jeżeli uważa Pan/Pani, że Administrator narusza przetwarzanie Pana/Pani danych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy/zawarcia umowy
w Stowarzyszeniu i wynika z przepisów prawa lub dobrowolne, lecz niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane   profilowaniu.

11. Na zewnątrz siedziby Stowarzyszenia (parking, wejście do budynku Ośrodka RODAK) wprowadzony został monitoring wizyjny w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka oraz rejestracji zdarzeń niepożądanych, w szczególności kradzieży i dewastacji mienia. W skład monitoringu  wchodzą; kamery rejestrujące, urzadzenie rejestrujące oraz zapisujące obraz, monitor z podglądem rejestrowanych zdarzeń.

12. Jednocześnie informuje, iż Inspektorem Ochrony Danych  w Stowarzyszeniu, w tym w prowadzonym przez Stowarzyszenie Ośrodku dla repatriantów jest Pan Maciej Kalisz, którego adres e-mail do kontaktu wskazany został w punkcie drugim w niniejszej Informacji.

tłumacz/переводчик/translate »